Psalmen 96

Zing een nieuw lied voor de Here, laat de hele aarde maar

13 verzen

Psalmen 96:1

Zing een nieuw lied voor de Here, laat de hele aarde maar

Zingt den HEERE een nieuw lied; zingt de HEERE, gij ganse aarde!

Psalmen 96:2

Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.

Psalmen 96:3

Vertelt onder de heidenen Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen.

Psalmen 96:4

Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen; Hij is vreselijk boven alle goden.

Psalmen 96:5

Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt.

Psalmen 96:6

Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en sieraad in Zijn heiligdom.

Psalmen 96:7

Geeft den HEERE, gij geslachten der volken! geeft den HEERE eer en sterkte.

Psalmen 96:8

Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; brengt offer, en komt in Zijn voorhoven.

Psalmen 96:9

Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde.

Psalmen 96:10

Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.

Psalmen 96:11

Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee bruise met haar volheid.

Psalmen 96:12

Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des wouds juichen.

Psalmen 96:13

Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.

Psalmen 97